Användaravtal

§ Användaravtal

1. Inledande information
Detta är ett avtal mellan kunden – personen eller företaget som registrerar sig på Billflip – och leverantören som tillhandahåller tjänster på hemsidan Billflip. Med Billflip åsyftas i detta avtal alla sidor som ligger på domänen billflip.se samt alla eventuella underdomäner och övriga sidor som tillhör eller är en del av Billflip och alla av leverantören tillhandahållna tjänster. Genom att registrera dig på Billflip godkänner du detta avtalet.

2. Registreringsvillkor
Genom att godkänna detta avtal intygar kunden att denne fyllt 18 år vid registreringstillfället, samt att kunden till fullo godkänner detta avtal och alla i avtalet ingående villkor. Kunden intygar på heder och samvete att de vid registreringstillfället angivna uppgifterna – inklusive e-postadressen – är fullständiga och korrekta. Kunden intygar också att denne ämnar använda tjänsterna som tillhandahålls på Billflip till lagenliga ändamål.

Kunden är medveten om att Billflip äger rätt att polisanmäla kunden om denne använder tjänsten i olagligt syfte, t.ex. för att skicka ut bluffakturor eller för annan form av bedräglig verksamhet. Billflip äger också rätt att spärra kundens konto om misstanke om bedräglig, brottslig eller annan icke acceptabel verksamhet föreligger, samt om kunden angett uppenbarligt felaktiga uppgifter om sig själv och/eller sitt företag. Varje företag har enbart rätt att skapa ett enda konto som tillhör företaget. Om ett och samma företag skapar flera konton har Billflip rätt att utan varning radera alla konton som tillhör företaget. Har ditt företag behov av flera konton bör ni i förväg kontakta kundtjänsten för att få godkännande för detta. Om konton blockeras eller raderas p.g.a. ovan nämnda skäl har Billflip ingen skyldighet att återbetala eventuella inbetalningar för betalabonnemang som gjorts av kunden.

3. Leveransvillkor och åtaganden
Leverantören tillhandahåller en faktureringstjänst som låter kunden skapa, skicka och administrera fakturor, offerter, betalningar etc. Tjänsten tillhandahålls online på Billflip och all data sparas på säkra servrar. Leverantören utför daglig backup för att säkerställa att all data är i säkerhet. Leverantören ansvarar för att tillgänglighet och funktion upprätthålls 24 timmar per dygn året runt och att de tjänster som erbjuds är ändamålsenligt utformade och har god funktionssäkerhet. På grund av driftstörningar eller för utförande av underhåll kan dock driftsavbrott ske och Billflip svarar inte för eventuell skada, varken direkt eller indirekt, som kan uppkomma för medlemmar i samband med brister i tillgänglighet, funktion, datalagring eller i samband med andra störningar som ej specifikt nämns i detta avtal. Se även avdelning 8, Force Majeure.

Tjänsten tillhandahålls som den är (as-is). Vid registrering får kunden tillgång till faktureringstjänstens gratisversion som låter kunden testa alla tjänstens funktioner. Registreringen innebär inget åtagande att införskaffa ett betalt abonnemang, och Billflip kommer aldrig att mot kundens vilja försöka påtvinga någon av de tillhandahållna betaltjänsterna. För mer information om betaltjänsterna, se avdelning 4, Betaltjänster, betalningsvillkor och öppet köp.

4. Betaltjänster, betalningsvillkor och öppet köp
Om kunden vill ha tillgång till de utvidgade funktionerna som erbjuds har denne möjlighet att köpa ett medlemskap. Aktuell information om de olika typerna av medlemskapen samt priser går att se efter inloggning i systemet.

Vid köp väljer kunden längd på medlemskapet samt betalar direkt via kreditkort, betalkort eller internetbank. Alla betalningar processeras av vår samarbetspartner Maksekeskus AS (https://makecommerce.net). Alla medlemskap säljs som abonnemang, som automatiskt förnyas när de går ut. I samband med utfört köp godkänner alltså kunden att Billflip (genom Maksekeskus AS) har rätt att återkommande debitera kundens kreditkort, betalkort eller konto i syfte att förlänga abonnemanget. Summan som kommer att dras från kundens kreditkort, betalkort eller konto kommer att vara samma som vid första köpet, och medlemskapet kommer att förlängas med samma period som vid första köpet. Om kunden till exempel köper ett 3-månaders medlemskap för totalt 237 kronor kommer Billflip automatiskt dra 237 kronor och förlänga medlemskapet med ytterligare tre månader då medlemskapet går ut.

Undantaget från detta är köp till rabatterat pris. Rabattkoder är endast giltiga för det första konkreta köpet. Om kunden använder en rabattkod kommer alltså alla nästkommande debiteringar kommer ske till ordinarie pris och alltså inte till det rabatterade priset som var i kraft vid det första köpet.

Om kunden ej önskar att medlemskapet automatiskt förlängs kan kunden efter utfört köp kontakta kundtjänsten för att avsäga sig medlemskap av abonnemangstyp. I sådant fall kommer kunden själv behöva manuellt förlänga medlemskapet genom att utföra ett nytt köp när medlemskapet går ut, om kunden så önskar detta. Om medlemskapet ej förlängs kommer kundens konto automatiskt nedgraderas till ett gratiskonto. Varje nytt köp aktiverar abonnemangsfunktionen och det är kundens ansvar att manuellt avsäga sig från abonnemangsfunktionen efter varje utfört köp.

Öppet köp och ångerrätt gäller inte då alla tjänstens funktioner är tillgängliga för utvärdering i samband med registreringen, och då tilläggsfunktionerna aktiveras och görs tillgängliga omedelbart i samband med köp.

5. Sekretesspolicy och hantering av personuppgifter
Då detta avtal ingås godkänner kunden samtidigt alla delar av leverantörens sekretesspolicy.

6. Upphovsrättsfrågor
Produkter och tjänster som tillhandahålls av leverantören, inklusive hemsidan Billflip, alla tjänster som tillhandahålls på Billflip (inklusive databaser, text och bilder), liksom allt annat innehåll på hemsidan, får ej kopieras, mångfaldigas eller publiceras i fysisk eller digital form utan leverantörens uttryckliga skriftliga samtycke.

7. Force Majeure
Force Majeure innebär en händelse som är utanför leverantörens kontroll, inklusive men ej begränsat till: laga hinder, uppror eller inbördeskrig eller civil oordning, krig eller militära operationer, naturkatastrof, nödsituation, strömavbrott, långvarigt avbrott i internettjänst, översvämningar, ytterst svår väderlek. Skulle en force majeure-händelse uppstå ska leverantören så snart som möjligt informera beställaren om omfattning, eventuella förseningar och ge en uppskattning om när leverantören kan komma att fullfölja sina skyldigheter. Leverantören friskriver sig för ansvar för följderna av en force majeure-händelse.

8. Tillämplig lag
På detta användaravtal tillämpas lettisk lag. En eventuell tvist eller dispyt i anslutning till användande av tjänsten ska exklusivt avgöras av lettisk domstol. Om användaren använder tjänsten från ett annat land än Lettland ligger det under användarens eget ansvar att tjänsten är förenligt med det landets lag.

Nordfinance
Dzirnavu iela 87
LV-1011 Riga
Latvia

VAT: LV50103761321
Reg no: 50103761321